یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان. عزیزم، پسرفاطمه نمی خوای بیای اقا؟ فدای چشمای خیس و ترت بشم عزیزم. خیلی گریه کردی شبهای فاطمیه نه؟ نگرانت شدم. حالت خوبه؟ عزیزم. راستی ببخشید اصلا حواسم...