ماجرای تلفنی که من به خدا زدم…

911

ماجرای تلفنی که من به خدا زدم از کتاب در محضر لاهوتیان-جلد دوم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم (پایانی)