چرا ۱۲۴۰۰۰ پیامبر همه در خاورمیانه بودند و در مناطق دیگر پیامبری فرستاده نشده… ؟

826

 چرا ۱۲۴۰۰۰ پیامبر همه در خاورمیانه بودند و در مناطق دیگری مثل پین و ژاپن و استرالیا و آمریکا و … پیامبری فرستاده نشده ؟؟؟