ارسال بسته های معیشتی دی ماه به پایگاه های مختلف مثل پدر در شهرستان هاجهت تحویل به مددجویان تحت پوشش

20

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید