برگزاری جلسات توجیهی در رابطه با بحث فعالیت های آموزشی و تربیتی طرح مثل پدر برای خانواده های مددجویان

26

برگزاری جلسات توجیهی دررابطه با بحث فعالیت های آموزشی و تربیتی طرح مثل پدر برای خانواده های مددجویان، مخصوص مادران ایتام و کودکان و نوجوانان مورد حمایت . در این جلسات به اهمیت بحث آموزش همچنین پرورش بچه ها و شیوه ارائه این مباحث در طرح مثل پدر به خانواده های مددجو و ایتام و کودکان بدسرپرست توسط مسئولین پایگاه ها و مربیان تربیتی و آموزشی داده شد/در حاشیه این مراسم در پایگاه روضه الشعدا در تهران گروه سرود بصر هم اجرایی را برای خانواده مددجویان داشت. در حال حاضر با توجه به اینکه دو ماه بیش تر از شروع و اجرای طرح مثل پدر نگذشته است به لطف خدا و همت حامیان و خیرین بیش از ۲۰۰ کودک و نوجوان از ایتام و بد سرپرستان مورد حمایت این طرح مبارک قرار گرفته است / استراحت باشد بعد از شهادت/

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید