توزیع بسته های طرح مثل پدر

41

توزیع بسته های طرح مثل پدر بین ایتام کودکان بدسرپرست تحت پوشش حامیان این عزیزان در ۷ پایگاه این طرح مبارک در سراسر کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید