ماده سازی بسته های ارزاق طرح مثل پدر برای مرداد ماه

36

آماده سازی بسته های ارزاق طرح مثل پدر برای حدود پانصد نفر از ایتام و کودکان بدسرپرست تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر برای مرداد ماه*

دریایی از معرفت و همدلی در حال آماده شدن در طرح مثل پدر

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید