حضور مسئولین کمیته های اشتغال،مسکن،درمان،بیمه همگانی سلامت ستاد توانمندسازی که همگی از اعضای مجتمع بصیر هستند، در مساجد و سایر اماکن سطح محله مرتضوی و هاشمی

78

حضور مسئولین کمیته های اشتغال،مسکن،درمان،بیمه همگانی سلامت ستاد توانمندسازی محلات کمتر برخوردار منطقه ده که همگی از اعضای مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر هستند، به شکل ایجاد میز خدمت در مساجد و سایر اماکن سطح محله مرتضوی و هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید