مرکز نیکوکاری

تحویل بسته های ارزاق

تحویل بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند از ایتام و سادات و اتباع و نیازمندان تحت پوشش گروه جهادی مرکز نیکوکاری...

آماده سازی بسته های غذایی برای توزیع در شب و روز...

نمایی از محتوای بسته ها به همراه گوشت و مرغ

تهییه و بسته بندی بسته های مواد غذایی برای توزیع بین...

تهییه و بسته بندی بسته های مواد غذایی برای توزیع بین خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر.

بسته های غذایی تهیه شده برای توزیع میان خانواده های نیازمند

بسته های غذایی تهیه شده برای توزیع میان خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر.

آماده سازی بسته های غذایی و تحویل آن ها به خانواده...

آماده سازی بسته های غذایی و تحویل آن ها به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر

حضور و بازدید ریاست کمیته امداد منطقه ۹ و ۱۰ از...

حضور و بازدید ریاست کمیته امداد منطقه 9 و 10 از مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر و تقدیر از فعالیت های این...

بسته های مواد غذایی آماده برای تحویل به خانواده های نیازمند

بسته های مواد غذایی آماده برای تحویل به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر.

آماده سازی بسته های غذایی برای تحویل به خانواده های نیازمند

آماده سازی بسته های غذایی براس تحویل به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر.

محبوب ترین ها

اخبار داغ