تازه ها

.

.

صری

موضوع جلسه پیرامون گسترش روابط رسانه ای و تبلیغی این مجتمع با سازمان تبلیغات بوده است.

اولین جلسه آموزش آموزه های اقتصادی و کارآفرینی مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر ، در روز جمعه 98/9/29 در سالن جلسات مجتمع غنی پور...

محبوب ترین ها

اخبار داغ